روانکار های پیشنهادی برای خودروی BAHMAN PICHUP 2.4 CAPRA 2

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.4 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.3 لیتر
10w30