روانکار های پیشنهادی برای خودروی AUDI Q5 2.0 Turbo

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.7 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.7 لیتر
0w30