روغن موتور کیا کادنزا
روغن موتور کیا موهاوی
روغن موتور کیا پیکانتو

کیا کادنزا CADENZA – 3500cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40 , SN 10W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

6 لیتر

کیا موهاوی 4600cc – 2010~2013

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40 , SN 10W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

8.5 لیتر

کیا پیکانتو 1250cc – 2012~2015

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40 , SN 10W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4 لیتر

روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور کیا اپتیما
روغن موتور کیا سورنتو 2014
روغن موتور کیا موهاوی

کیا اپتیما 2400cc – 2012~2015

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40 , SN 10W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

کیا سورنتو 3500cc – 2010~2014

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40 , SN 10W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

6 لیتر

کیا موهاوی 3800cc – 2010~2013

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40 , SN 10W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

6 لیتر

روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور کیا اسپورتیج 2015 sportage
روغن موتور کیا سورنتو 2007
روغن موتور کیا ریو

کیا اسپورتیج 2700cc – 2012~2015

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40 , SN 10W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

کیا سورنتو 3300cc – 2006~2009

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

5.5 لیتر

کیا ریو 1400cc – 2014~2016

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4 لیتر

روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور کیا سورنتو 2016
روغن موتور کیا سول
روغن موتور کیا اسپورتیج 2007 sportage

کیا سورنتو 2400cc – 2016

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

کیا سول 1600cc – 2015~2016

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4 لیتر

کیا اسپورتیج 2700cc – 2007~2010

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور کیا سراتو 2010
روغن موتور کیا اوپیروس
روغن موتور کیا کارنز

کیا سراتو 2000cc – 2010~2012

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

کیا اپیروس 3800cc – 2007~2012

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

6 لیتر

کیا کارنز – 2000cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور کیا سراتو 2015

کیا سراتو 2000cc – 2013~2015

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور کیا کارنیوال

کیا کارنیوال – 2700cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول