روغن موتور هیوندای IX35

هیوندای IX35 مدل 2400cc – 2011~2015 

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40 , SN 10W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور هیوندای سوناتا 2016

هیوندای سوناتا Sonata مدل 2016~2015 – 2400cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30 , SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور هیوندای سوناتا yf

هیوندای سوناتا YF مدل 2014~2011 – 2400cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30 , SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور هیوندای سانتافه 2012

هیوندای سانتافه مدل 3500cc – 2010~2012

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40 , SN 10W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

5 لیتر

روغن موتور هیوندای IX35 2016

هیوندای آی ایکس35 مدل 2400cc – 2016 IX35

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40 , SN 10W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

6 لیتر

روغن موتور هیوندای سانتافه 2015

هیوندای سانتافه مدل 2400cc – 2013~2016 

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30 , SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور هیوندای سوناتا 2007

هیوندای سوناتا Sonata مدل 3300cc – 2006~2007

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

 SN 5W-30 , SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

5.5 لیتر

روغن موتور هیوندای توسان 2010

هیوندای توسان Tuscun مدل 1600cc – 2007~2010

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

 SN 5W-30 , SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور هیوندای سانتافه 2009

هیوندای سانتافه مدل 2700cc – 2006~2009

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30 , SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور هیوندای آزرا گرندجور

هیوندای گرنجور مدل 3000cc – 2012~2013

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

 SN 5W-40 , SN 10W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

5.5 لیتر

روغن موتور هیوندای سوناتا 2010

هیوندای سوناتا Sonata مدل 2400cc – 2006~2010

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

 SN 5W-30 , SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور هیوندای آزرا 2007

هیوندای آزرا Azera مدل 3300cc – 2006~2009

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

 SN 10W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

5.5 لیتر

روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور هیوندای اکسنت 2016 accent

هیوندای اکسنت Accent مدل 1600cc – 2014~2016

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4 لیتر

روغن موتور هیوندای النترا 2016

هیوندای النترا Elantra مدل 2016~2014 – 2000cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور هیوندای I30 آی30

هیوندای آی30 مدل 2000cc – 2008~2011 I30

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

 SN 5W-30

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

5.7 لیتر

روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور هیوندای I40 - 2000CC

هیوندای آی40 مدل 2000cc – 2014~2016 I40

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور هیوندای I20 2015 آی20

هیوندای آی20 مدل 1600cc – 2014~2016 I20

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4 لیتر

روغن موتور هیوندای I20 2010 آی20

هیوندای آی20 مدل 1600cc – 2010~2013 I20

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4 لیتر

روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور هیوندای I40 - 1600CC

هیوندای آی40 مدل 1600cc – 2014~2016 I40

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4 لیتر

روغن موتور هیوندای کوپه 2008

هیوندای جنسیس کوپه مدل 2700cc – 2006~2008 

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور هیوندای جنسیس 2013

هیوندای جنسیس مدل 3800cc – 2010~2013

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

6 لیتر

روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور هیوندای جنسیس کوپه 2012

هیوندای جنسیس کوپه مدل 3800cc – 2010~2013

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

 SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

6 لیتر

روغن موتور هیوندای ولاستر veloster

هیوندای ولاستر مدل 2013~2014 – 1600cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4 لیتر

روغن موتور هیوندای سنتنیال

هیوندای سنتنیال مدل 2013 – 4600cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

8.5 لیتر

روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور هیوندای آزرا 2011

هیوندای آزرا Azera مدل 3300cc – 2011

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

 SN 5W-30

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

5.5 لیتر

روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول