روغن موتور هوندا آکورد

هوندا آکورد Acord 2013 – 2400cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-20

روغن گیربکس

CVT

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور هوندا سیویک

هوندا سیویک Civic 2013 – 1800cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-20

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4 لیتر

روغن موتور هوندا CRV

هوندا CR-V 2016 – 2400cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-20

روغن گیربکس

CVT

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور 5W-20 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-20 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-20 آیسین
آشنایی و خرید محصول