روغن موتور نیسان تیانا

نیسان تیانا Teana 2008 – 2500cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40

روغن گیربکس

CVT

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور نیسان قشقایی

نیسان قشقایی 2009~2007 – 2000cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 20W-50

روغن گیربکس

CVT

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور نیسان مورانو 2012

نیسان مورانو 2012 – 3500cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30

روغن گیربکس

CVT

حجم روغن موتور مورد نیاز

6 لیتر

روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور نیسان مورانو 2008

نیسان مورانو 3500cc – 2008

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30

روغن گیربکس

CVT

حجم روغن موتور مورد نیاز

6 لیتر

روغن موتور نیسان ماکسیما

نیسان ماکسیما 3000cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 20W-50

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

5 لیتر

روغن موتور نیسان جوک

نیسان جوک 1600cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30

روغن گیربکس

CVT

حجم روغن موتور مورد نیاز

4 لیتر

روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول