روغن موتور مزدا 3 جدید

مزدا 3 جدید مدل 2015~2011 – 2000cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30

روغن گیربکس

AFW

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور مزدا 3

مزدا 3 مدل 2010~2007 – 2000cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور مزدا 2

مزدا 2 مدل 2011 – 1500cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW

حجم روغن موتور مورد نیاز

4 لیتر

روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول