روغن موتور لکسوس GS250
روغن موتور لکسوس CT200
روغن موتور لکسوس

لکسوس مدل 2500cc- 2014~2015 – GS250

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

لکسوس مدل 2000cc- 2011~2014 – CT200

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 0W-20

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

لکسوس مدل 3500cc- 2007~2011 – ES350

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

 SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

6 لیتر

روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 0W-20 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور لکسوس LS460
روغن موتور لکسوس IS250
روغن موتور لکسوس NX200

لکسوس مدل 4600cc- 2007~2012 – LS460

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

7.8 لیتر

لکسوس مدل 2500cc- 2014~2016 – IS250

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

لکسوس 2000cc- 2015~2016 – NX200T

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 0W-20

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

5 لیتر

روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 0W-20 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور لکسوس LX570
روغن موتور لکسوس IS300
روغن موتور لکسوس RX

لکسوس مدل 5700cc- 2012~2014 – LX570

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

7.8 لیتر

لکسوس مدل 3000cc- 2009~2012 – IS300

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

6.8 لیتر

لکسوس مدل 3500cc- 2006~2014 – RX350

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

6 لیتر

روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور لکسوس NX300H
روغن موتور لکسوس ES250
روغن موتور لکسوس ES350

لکسوس 3000cc- 2015~2016 – NX300H

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 0W-20

روغن گیربکس

CVT

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

لکسوس مدل 2500cc- 2012~2016 – ES250

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30 , SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

لکسوس مدل 3500cc- 2012~2014 – ES350

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

 SN 5W-30 , SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

6.2 لیتر

روغن موتور 0W-20 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول