روغن موتور برلیانس v5
روغن موتور آریو سایپا
روغن موتور پراید هاچ بک 111

برلیانس V5

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30 , SN 10W-30

روغن گیربکس

75W-90 

حجم روغن موتور مورد نیاز

3.7 لیتر

آریو Ario

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30 , SN 10W-40

روغن گیربکس

75W-90 

حجم روغن موتور مورد نیاز

4 لیتر

پراید هاچ بک 111

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40 , SN 20W-50

روغن گیربکس

حجم روغن موتور مورد نیاز

3.5 لیتر

روغن موتور 10W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور ایدو Eado سایپا
روغن موتور ساینا سایپا
روغن موتور پراید سایپا، پراید 141، پراید 132

ایدو Eado

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40

روغن گیربکس

 75W-90

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.2 لیتر

ساینا Saina

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40

روغن گیربکس

75W-90 

حجم روغن موتور مورد نیاز

5.5 لیتر

پراید صبا، نسیم، 132،141

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40 , SN 20W-50

روغن گیربکس

حجم روغن موتور مورد نیاز

3.5 لیتر

روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور رنو کولئوس سایپا
روغن موتور H230 سایپا
روغن موتور H320 سایپا

رنو کولئوس Koleos 2000cc 

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30

روغن گیربکس

حجم روغن موتور مورد نیاز

7.4 لیتر

اچ 230 ( H230 ) 

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40

روغن گیربکس

 75W-90

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.2 لیتر

اچ 330 ( H330 )

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40

روغن گیربکس

75W-90

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.2 لیتر

روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتورH330 سایپا
روغن موتور چانگان سایپا
روغن موتور سمند زانتیا سایپا

اچ 320 ( H320 )

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40

روغن گیربکس

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.2 لیتر

چانگان Changan 

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40

روغن گیربکس

75W-90

حجم روغن موتور مورد نیاز

3.8 لیتر

زانتیا 

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40

روغن گیربکس

75W-90

حجم روغن موتور مورد نیاز

3.8 لیتر

روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور تیبا سایپا

تیبا

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 10W-40

روغن گیربکس

80W-90

حجم روغن موتور مورد نیاز

3.4 لیتر

روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول