روغن موتور سانگ یانگ تیوولی
روغن موتور سانگ یانگ اکتیون
روغن موتور سانگ یانگ کوراندو

سانگ یانگ تیوولی 1600cc 

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30

روغن گیربکس

AFW

حجم روغن موتور مورد نیاز

4 لیتر

سانگ یانگ اکتیون 2300cc – 2014 

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

 SN 5W-30

روغن گیربکس

AFW

حجم روغن موتور مورد نیاز

7.5 لیتر

سانگ یانگ کوراندو 2000cc – 2015

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

 SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور سانگ یانگ رکستون
روغن موتور سانگ یانگ کریون

سانگ یانک رکستون 3200cc – 2011 

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW

حجم روغن موتور مورد نیاز

9.5 لیتر

سانگ یانگ کریون 3200cc – 2011 

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW

حجم روغن موتور مورد نیاز

9.5 لیتر

روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول