روغن موتور تویوتا یاریس 2015
روغن موتور تویوتا یاریس 2014
روغن موتور تویوتا یاریس 2011

تویوتا یاریس مدل 2015~2014-1500cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30 , SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

3.7 لیتر

تویوتا یاریس مدل 2014~2012- 1300cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30 , SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4 لیتر

تویوتا یاریس مدل 2011~2007- 1500cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30 , SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

3.7 لیتر

روغن موتور 5W-30 آیسین مناسب برای تویوتا یاریس
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین مناسب برای تویوتا یاریس
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین مناسب برای تویوتا یاریس
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین مناسب برای تویوتا یاریس
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین مناسب برای تویوتا یاریس
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین مناسب برای تویوتا یاریس
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور تویوتا پرادو 2013
روغن موتور تویوتا هایلوکس 2016
روغن موتور تویوتا Prado GX

تویوتا پرادو مدل 4000cc – 2010~2013 VX

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30 , SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

6 لیتر

تویوتا هایلوکس مدل 2700cc – 2016 

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30 , SN 10W-40

روغن گیربکس

GL-5

حجم روغن موتور مورد نیاز

5.5 لیتر

درصورت دنده اتوماتیک بودن از روغن گیربکس AFW+ Plus استفاده شود

تویوتا پرادو مدل 2700cc – 2010~2013 GX

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

 SN 5W-30 , SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

5.7 لیتر

روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 10W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-40 آیسین مناسب برای تویوتا یاریس
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین مناسب برای تویوتا یاریس
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور تویوتا لندکروز VXR 2007
روغن موتور تویوتا لندکروز GXR 2010
روغن موتور تویوتا لندکروز GXR 2014

تویوتا لندکروز مدل 4700cc – 2005~2007 VXR

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 20W-50

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

6.8 لیتر

تویوتا لندکروز مدل 4000cc – 2008~2011 GXR

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 20W-50

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

6 لیتر

تویوتا لندکروز مدل 4000cc – 2012~2014 GXR

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

5.2 لیتر

روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور تویوتا هایلوکس 2015
روغن موتور تویوتا هایس
روغن موتور تویوتا GT86

تویوتا هایلوکس مدل 2700cc – 2007~2015 

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 20W-50

روغن گیربکس

GL-5

حجم روغن موتور مورد نیاز

5.5 لیتر

تویوتا هایس مدل 2700cc – 2007~2015

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 20W-50

روغن گیربکس

GL-5

حجم روغن موتور مورد نیاز

5.5 لیتر

تویوتا GT86 مدل 2000cc – 2012~2015

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 0W-20

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 0W-20 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور تویوتا fortuner 2014
روغن موتور تویوتا fortuner 2011
روغن موتور تویوتا اف جی کروز

تویوتا FORTUNER مدل 4000cc – 2012~2014

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 20W-50

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

5.5 لیتر

تویوتا FORTUNER مدل 2700cc – 2008~2011

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 20W-50

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

5.6 لیتر

درصورت دنده دستی بودن از روغن گیربکس GL-5 استفاده شود

تویوتا FJ CRUISER مدل 4000cc – 2011~2014

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 20W-50

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

5.2 لیتر

روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور تویوتا کرولا 2016
روغن موتور تویوتا کرولا 2013
روغن موتور تویوتا کرولا 2010

تویوتا کرولا COROLLA مدل 2000cc – 2014~2016

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

تویوتا کرولا COROLLA مدل 1800cc – 2011~2013

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 20W-50

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.2 لیتر

تویوتا کرولا COROLLA مدل 1800cc – 2008~2010

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 20W-50

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.2 لیتر

روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور تویوتا کرولا 2007
روغن موتور تویوتا کمری
روغن موتور تویوتا کمری 2015

تویوتا کرولا COROLLA مدل 1800cc – 2005~2007

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 20W-50

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4 لیتر

تویوتا کمری Grand مدل 3000cc – 2005~2006

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 20W-50

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.7 لیتر

تویوتا کمری CAMRY مدل 2500cc – 2012~2015

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 20W-50

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.5 لیتر

روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور تویوتا کمری 2011
روغن موتور تویوتا کمری 2005
روغن موتور تویوتا کمری

تویوتا کمری CAMRY مدل 2400cc – 2007~2011

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 20W-50

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.2 لیتر

تویوتا کمری CAMRY مدل 3000cc – 2005~2006

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 20W-50

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.7 لیتر

تویوتا کمری HYBRID هیبریدی 2500cc – 2016

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 0W-20

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.4 لیتر

روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 0W-20 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور تویوتا اوریون
روغن موتور تویوتا راو4 2014
روغن موتور تویوتا راو4 2012

تویوتا آریون AURION مدل 3500cc – 2007~2011

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 20W-50

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

6.1 لیتر

تویوتا راو4 مدل 2016~2013 – 2500cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

4.3 لیتر

تویوتا راو4مدل 2012~2009- 2400cc

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 20W-50

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

3.8 لیتر

روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 20W-50 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور تویوتا Prado 2010 پرادو

تویوتا پرادو مدل 2700cc – 2010~2013 

مشخصات روانکارهای مورد نیاز

روغن موتور

SN 5W-30 , SN 5W-40

روغن گیربکس

AFW+ PLUS

حجم روغن موتور مورد نیاز

5.7 لیتر

روغن موتور 5W-40 آیسین
آشنایی و خرید محصول
روغن موتور 5W-30 آیسین
آشنایی و خرید محصول